Informacje techniczne

Nawiewniki tekstylne są uniwersalnym narzędziem dystrybucji powietrza. Powietrze z kanału tekstylnego jest rozprowadzane poprzez powierzchnię tkaniny oraz dysze lub szczeliny nawiewne. Kombinacje rozmiarów i układu otworów, wraz z różnymi prędkościami wyjściowymi, stanowią szeroki wachlarz możliwości konfiguracji systemu wentylacji. Zakres dostępnych opcji rozciąga się od dystrybucji powietrza o niskich prędkościach aż po ukierunkowany przepływ na długich dystansach.

Zasięg strugi powietrza

Zasięg strugi powietrza poszczególnych rozwiązań, mierzony przy prędkości nawiewu powietrza 0,2 m/s i nawiewie izotermicznym, przedstawia tabela:

Średni zasięg strugi powietrza przy prędkości 0,2 m/s*
Przez powierzchnię materiału Przez szczelinę nawiewną Przez dysze nawiewne
2,5 [m] 4 [m] 6 [m]
*przepływ powietrza może się różnić w zależności od ciśnienia statycznego w dyfuzorze

 

Kształty kanałów

Standardowym rozwiązaniem kształtu kanałów jest przekrój okrągły. Na specjalne zamówienie wykonujemy również kanały nawiewne o przekrojach półokrągłych i ćwierćokrągłych.

Średnice kanałów

Standardowe średnice kanałów D zawierają się w typoszeregu [mm]: 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1250.

Wielkość strugi powietrza w kanale

Maksymalna użyteczna prędkość powietrza we wnętrzu kanału nawiewnego jest ograniczona w największym stopniu przez dopuszczalny hałas aerodynamiczny, zależny od miejsca stosowania kanału. Inne ograniczenia powodowane są poprzez turbulencje przepływu, które mogą generować drgania tkaniny.

Zalecany poziom przepływu powietrza w kanale przedstawia grafika:

Długości kanałów

Długości pojedynczych prostych ciągów kanałów nawiewnych rozciągać się mogą od kilku do kilkudziesięciu metrów, zależnie od ograniczeń wymiarowych obiektu, użytego materiału i ciśnienia tłoczenia wentylatora. Zalecana długość pojedynczego prostego ciągu kanału zawiera się w przedziale 2 – 40 metrów.

Najczęściej spotykane rozwiązanie (podane długości w mm):

  • Część A – początkowy odcinek kanału, wyposażony w stalową taśmę zaciskową, nakładaną na blaszany fragment instalacji,
  • Część B – jednakowe odcinki zakończone zamkami błyskawicznymi (k=0, 1, 2, …),
  • Część C – końcowy odcinek kanału, zakończony denkiem.

Poszczególne części są łączone przy pomocy zamków błyskawicznych. Liczbę zamków błyskawicznych można regulować wg zapotrzebowania klientów. Całkowita długość kanału nawiewnego (A + B + C) powinna zostać podana w specyfikacji. Kanał jest dzielony na części podczas produkcji, tolerancja długości wynosi 2%.

Straty ciśnienia spowodowane przepływem powietrza przez kanał tekstylny na prostym odcinku, przy prędkości przepływu 6 m/s zawierają się w przedziale 1,5 – 2 Pa / mb. Straty ciśnienia przy przepływie przez kształtkę (kolano, trójnik itp.) wynoszą ok. 15 Pa.